Statut SKN Personalni

 

Statut SKN Personalni

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”

Rozdział I

Nazwa Koła Naukowego i jego siedziba

 1. Koło Naukowe nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”. Działa przy katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 2. Koło Naukowe może używać znaku graficznego oraz innych elementów identyfikacji .
 3. Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź.
 4. Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym Uniwersytetu Łódzkiego (t.j. Dz.U. z 2012r., poz 207 ze zm.), oraz niniejszego statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Koła

 

 1. Pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 2. Dążenie do rozwoju osobistego.
 3. Aktywny udział w projektach.
 4. Czynne uczestnictwo w działalności naukowej koła.

Rozdział III

Zasady członkostwa

 1. Członkami Koła mogą zostać:
  • Studenci Wydziału Zarządzania UŁ, którzy nie należą jeszcze do innego koła naukowego
  • Pretendenci, którzy przeszli etap rekrutacyjny oraz selekcyjny, na zasadach wcześniej ustalonych przez członków koła.
 2. Pełnoprawni członkowie mają prawo do:
  • Czynnego i Biernego prawa wyborczego.
  • Używania znaków Koła, w celach reprezentacyjnych.
  • Reprezentowania Koła na wszelkich imprezach i spotkaniach niekolidujących z założeniami i celami organizacji.
  • Uczestniczenia w wydarzeniach, imprezach i spotkania Koła.
  • Odwołania się od decyzji zarządu.
   • Odwołanie od decyzji może dojść do skutku w przypadku zdobycia 2/3 głosów oraz jednej osoby z zarządu.
 1. Obowiązkiem członków Koła jest:
  • Dbanie o dobry wizerunek Koła.
  • Regularne uczestniczenie w spotkaniach Koła.
  • Uczestniczenie w projektach realizowanych przez Koło.
  • Przestrzeganie statutu, wartości oraz uchwał władz Koła.
 2. Utrata członkostwa jest możliwa w sytuacji, gdy nastąpi:
  • Dobrowolna pisemna rezygnacja.
  • Działanie sprzeczne ze statutem i regulaminem Koła.
  • Na wniosek zarządu
  • Za szkodliwą działalność na rzecz Koła.
  • Niewypełnianie obowiązków zawartych w statucie.

Rozdział IV

Władze Koła, zakres kompetencji, sposób powoływania i czas trwania kadencji

 1. Skład zarządu:
  • Prezes, wiceprezes, skarbnik.
 2. Wybór władz:
  • Może kandydować każdy pełnoprawny członek Koła.
  • Głosowanie odbywa się w sposób tajny.
  • W przypadku remisu w drugiej turze wyborów ostateczną decyzję podejmuje poprzedni prezes bądź opiekun Koła (W wypadku gdy poprzedni prezes jest kandydatem).
 3. Kadencja zarządu Koła trwa rok od wyborów.
 4. W przypadku wcześniejszej rezygnacji prezesa ze swojego stanowiska jego funkcje przejmuje wiceprezes do czasu kolejnych wyborów (W październiku).
 5. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Koła należą:
  • Kierowanie i nadzorowanie działalności.
  • Odwoływanie i powoływanie członków Koła.
  • Reprezentacja Koła.
  • Wytyczanie celów oraz zadań.
 6. Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa Koła należą:
  • Kontrolowanie pracy Koła.
  • Zastępowanie prezesa podczas jego nieobecności na spotkaniach z kołem itp.
 7. Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należy:
  • Rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła.
  • Kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielenie środków finansowych dla poszczególnych kół naukowych.
  • Prowadzenie dokumentacji finansowej Koła.
  • Tworzenie sprawozdań finansowych.
  • Skrupulatne sprawozdania przed prezesem jak i opiekunem.
 8. Odwołanie zarządu może nastąpić, gdy zarząd:
  • Nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
  • Działa na szkodę Koła.
  • Nie uczęszcza na spotkania Koła oraz spotkania zarządu.

Rozdział V

Uprawnienia Opiekunów Koła

 1. Opiekunowie Koła sprawują merytoryczną opiekę nad Kołem.
 2. Opiekunowie pomagają w organizowaniu spotkań, konferencji, wyjazdów i innych zadań Koła.
 3. Opiekunowie  wspierają studentów podczas pozyskiwania funduszy uniwersyteckich  przeznaczonych na realizację założeń Koła.
 4. Sprawują określoną pomoc przy realizacji tematów badawczych oraz je zatwierdzają.
 5. Sprawują pomoc nad rozstrzyganiem sporów członkowskich.
 6. Reprezentują Koło Naukowe przed władzami Uczelni oraz poza nią,
 7. Wspierają członków Koła swoją wiedzą.
 8. W trakcie obrad Zarządu Koła Opiekunowie posiadają prawo głosu.

Rozdział VI

Osoby wspierające Koło

 1. Osoby wspierające Koło zyskują statut “Sympatyków Koła”.
 2. Aby uzyskać statut “Sympatyka Koła” wymagane jest zdobycie poparcia ⅔ członków Koła i zgody prezesa.
 3. Osoby te mogą uczestniczyć w spotkaniach oraz pracach Koła.
 4. Osoba która uzyskała statut “Sympatyka Koła”, zobligowana  jest do aktywnego działania na rzecz Koła.
 5. “Sympatycy Koła” nie mają pełnych praw członków Koła.

Rozdział VII

Tryb uchwalania statutu oraz jego zmian

 1. Zmiany statutu można dokonać poprzez zdobycie 2/3 głosów pełnoprawnych członków.
 2. Głosowanie musi być zapowiedziane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Na spotkanie podczas którego będzie dochodziło do zmian w statucie może przyjść każdy pełnoprawny członek Koła i przez głosowanie wpływać na zmiany w statucie które mają nastąpić.

Wstecz